FortiCloud

FortiCloud   คือบริการเก็บ Log จาก Fortinet  โดยการทำงาน FortiGate จะทำการส่ง Log ไปเก็บไว้บน Cloud ของ Fortinet โดย ทาง Fortnet คิด ค่าบริการเป็น รายปี  ไม่จำกัดพื้นที่การเก็บ Log นอกจากจะเก็บ Log แล้วยังสามารถ ทำ Report สรุป Traffic ที่เกิดขึ้นต่างๆ จาก Raw Log ให้ดูง่ายและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ ระบบ Internet  การใช้งานต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น FortiCloud เหมาะกับการใช้งาน กับ FortiGate รุ่นเล็ก ไม่เกิน รุ่น 300E ถ้ารุ่นใหญ่กว่านี้แนะนำ FortiAnalyzer เนื่องจากปริมาณ Log จำนวนมาก จะได้ไม่ถูกส่งผ่าน Internet

ทดลองดูหน้าการทำงาน ของ FortiCloud ได้ที่ https://www.forticloud.com/demologin

จำหน่าย ขาย ราคา FortiCloud สำหรับ FortiGate ทุกรุ่น ราคาพิเศษเมื่อซื้อพร้อม FortiGate

Part รายละเอียด ราคา
FC-10-0030E-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 30E 3,500
FC-10-0050E-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 50E 3,500
FC-10-0060E-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 60E 3,600
FC-10-0061E-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 61E 4,300
FC-10-00E80-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 80E 9,200
FC-10-00E81-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 81E 9,200
FC-10-00116-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 100D 13,500
FC-10-FG1HE-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 100E 13,500
FC-10-00144-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 140E Call
FC-10-00207-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 200E 22,500
FC-10-00208-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 201E Call
FC-10-00208-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 240E Call
FC-10-00305-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 300D Call
FC-10-00306-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 300E 35,000
FC-10-00307-131-02-12 FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FG 301E Call

FortiCloud คืออะไร หน้าจอ FortiCloud